UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW O WPŁACANIE NALEŻNYCH KWOT
NA KONTO PLACÓWKI DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Opłaty za przedszkole:

…reguluje Uchwała NR  LVII/1513/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 września 2022r zmieniająca uchwałę nr IX/222/19  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę oraz  Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2017 poz.2203 oraz z 2018 r. poz. 2245),

Opłata za dany miesiąc powinna być dokonana do 15 dnia następnego miesiąca /np. za miesiąc wrzesień 2022r opłatę należy wnieść do 15 października 2022r

1) opłata stała za miejsce:

Rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu obliczony w godzinach minus 5 godzin bezpłatnych za każdy dzień obecności dziecka x 1,14 zł . W celu określenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu prowadzi się ewidencję elektroniczną czasu  przyprowadzania i odbioru dziecka /indywidualne karty do czytnika przy wejściu do przedszkola wydawane przez intendenta/

2) opłata za wyżywienie: 11,80 zł/dzień/ 3 posiłki: liczba dni obecności dziecka w miesiącu x 11,80zł .

Odpłatność należy uiszczać na przypisane do dziecka indywidualne konta podane rodzicom w mailu przez intendenta

Na w/w konto proszę dokonywać wpłaty tylko za wyżywienie i opłatę stałą.

O wysokości opłat za miniony miesiąc będziemy informować Państwa drogą mailową.

Zwolnienia z opłaty stałej:
Zwolnienia z opłaty stałej przysługują rodzicom dzieci 6-cio letnich oraz rodzicom posiadającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty:
Oświadczenie o wielodzietnej rodzinie pobrane z zakładki Dokumenty

Termin składania oświadczeń:
1. 1-go września – wraz z innymi dokumentami
2. W trakcie roku szkolnego -do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego rodzic stara się o zwolnienie.

Miejsce składania oświadczeń:
gabinet dyrektora placówki