REGULAMIN

RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 „Wrocławskie Krasnale”

z dnia 11 września 2014 r.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Przedszkolu nr 5 we Wrocławiu przy ul. Dźwirzyńskiej 3

2. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy Przedszkola.

3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez Przedszkole.

4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką.

 

II.  TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Członków do Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców. Stanowią oni przedstawicielstwo rodziców poszczególnych grup.

2. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, skarbnika, księgowego, protokolanta oraz pozostałych członków.

3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać  się na zasadzie:

a)      indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady Rodziców,

b)      propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

4. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

5. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

a)      złożenia rezygnacji ,

b)      odwołania  na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

III. CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

a)      współudział  w realizacji zadań ogólno – przedszkolnych, w tym:

 • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju Przedszkola;
 • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych;
 • pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy;
 • organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz Przedszkola;
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków Przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki;
 • wzbogacenie wyposażenia Przedszkola;
 • współudział w organizowaniu  zajęć dodatkowych dla dzieci;
 • organizowanie wymiany doświadczeń  wychowawczych między rodzicami;
 • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do Przedszkola;
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci;
 • wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie  z tradycją środowiska i regionu;
 • rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców;
 • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce;
 • opiniowanie pracy nauczycieli;

b)      uchwalanie regulaminu Rady Rodziców;

c)       uchwalenie budżetu Rady Rodziców na dany rok szkolny;

d)      uchwalanie, w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego Przedszkola;

e)      opiniowaniu statutu, programu i planu pracy Przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów  pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Przedszkola;

f)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania, opieki  i kształcenia;

g)      opiniowanie arkusza organizacji pracy Przedszkola, projektu rocznego planu finansowego;

h)      współpraca z innymi organami Przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola;

i)        wyrażanie opinii i pomoc w sprawie podjęcia w Przedszkolu działalności stowarzyszenia

lub innej organizacji.

2. Do zakresu działań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

a)      kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców;

b)      opracowywanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy Przedszkola;

c)       współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;

d)      zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców;

e)      kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;

f)       przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola.

3. Do zakresu działań skarbnika Rady Rodziców należy:

a)      czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;

b)      zbieranie składek na fundusz Rady Rodziców  i przekazywanie dokumentów finansowych  księgowej.

4. Do zakresu działań księgowego należy:

a)      prowadzenie dokumentacji finansowej Rady Rodziców;

b)      ewidencjonowanie wpływów i wydatków z funduszu Rady Rodziców.

5. Do zakresu działań protokolanta należy:

a)      sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców;

b)      tworzenie i rozpowszechnienie w formie elektronicznej notatek streszczających podejmowane tematy na zebraniach Rady Rodziców.

 

IV.  ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANsoWEJ RADY RODZICÓW

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.

2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady Rodziców prowadzi księgowy – osoba upoważniona przez ogół Rady Rodziców.

3. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców zbierane są w postaci gotówki i dokumentowanie na dokumentach KP i ewidencjonowane w raportach kasowych za dany miesiąc,a także poprzez wpłaty rodziców na wyodrębnione konto bankowe:

24 1440 1390 0000 0000 1630 8428.

4. Rada Rodziców może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie.

5. Wydatki z funduszu Rady Rodziców dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych  i  podpisanych przez przewodniczącego Rady .

6. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:

 • zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia Przedszkola;
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i  wycieczek dla dzieci;
 • finansowanie upominków  oraz   imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci;
 • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców;
 • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady Rodziców.

7. Rada upoważnia dyrektora Przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”.

8. Niewykorzystane środki finansowe z funduszu Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym automatycznie zaliczane są na poczet następującego po nim roku szkolnego.

9. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

10. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców  w roku  poprzednim.

11. Przewodniczący  Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.

12. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady Rodziców.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów obecnych na zebraniu Rady Rodziców.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

3. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.

4. Prowadzący zebranie może zapraszać do udziału w zebraniu dyrektora Przedszkolai ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

5. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Data  uchwalenia regulaminu:  ………………..………..

 

Podpisy członków Rady Rodziców:

 

1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
11. 12.
13. 14.
15. 16.

Rada Rodziców:

nr konta: 24 1440 1390 0000 0000 1630 8428

W tytule: darowizna na fundusz rady rodziców przy P nr 5 (imię i nazwisko dziecka, gr…)

Składka w roku szk. 2022/2023:

360 zł dla wszystkich grup

300 zł dwoje dzieci